Regulamin Hotelu Zhong Hua

REGULAMIN HOTELU ZHONG HUA

 

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem hotelowym oraz za jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszym Gościom. Informacji i pomocy udzieli Państwu Recepcja pod numerem telefonu 100.

 

§ 1

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Zhong Hua. 

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.hotelchinski.pl

§ 2

 

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

§ 3

 

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości..

3. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu  podany termin jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu hotel pobiera opłatę za cały pobyt zgodnie z wysłanym potwierdzeniem rezerwacji.

4. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 12:00 w dniu wyjazdu recepcja może naliczyć opłatę za co najmniej pół doby wynajmu pokoju hotelowego według obowiązującej w danym dniu ceny dnia.

 

 

§ 4

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona w Recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

2. Hotel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu, przez podjęce czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

 

§ 5

 

1. Na życzenie Gościa hotel świadczy następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

b) budzenie o określonej godzinie;

c) przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu; przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

 

§ 6

 

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość winien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

 

§ 7

 

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

§ 8

 

1. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć pokój, tak aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, rolety antywłamaniowe, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte

2. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.

3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy,z winy odwiedzających go osób lub zwierząt które z nim przebywają. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

4. Ustala się, że roszczenia z tytułu naprawienia uzasadnionej szkody, będą realizowane w następujący sposób:

a) usunięcie szkody poprzez naprawienie rzeczy,

b) zapłatę całości uszkodzonej rzeczy,

c) zakup rzeczy o podobnych właściwościach co uszkodzona rzecz,

5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. W pokojach na parterze powinien zasunąć rolety antywłamaniowe.

6. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Za naruszenie zakazu palenia w Hotelu gość będzie obciążony kwotą 500 PLN.

7. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200 PLN.

8. W przypadku złamania regulaminu Hotel może odmówić świadczenia usług. Taka osoba jest zobligowana do niezwłocznego podporządkowania się zaleceniom Hotelu, zapłaty za usługi, z których skorzystała, zapłaty za uszkodzenia i opuszczenia Hotelu.

9. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

10. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 10 lat muszą przebywać pod stałą opieką i nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

§ 9

 

1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne lub społeczne.

 

§ 10

 

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

4.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych: grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Korzystanie z żelazek hotelowych dopuszczalne jest tylko z wykorzystaniem deski do prasowania lub w prasowalni.

6. Bezpodstawne uruchomienie alarmu pożarowego podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

7. Za zgubienie klucza do pokoju hotelowego pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

8. Rażące naruszenia ciszy nocnej skutkuje naliczeniem kary w wysokości 500 zł. 

Rezerwacja

Data przybycia
29
4
2017
Data wyjazdu
29
4
2017
Liczba gości
Dorośli
1
Dzieci
0
Pokoje
1
rezerwuj